1. เข้าเมนู application
2. กดเลือก เลือกเมนูการตั้งค่า
3. กดเลือก ชื่อบริษัท จะสามารถเลือกสลับบริษัท ในการใช้งานได้


Did this answer your question?