วิธีการอ่านรายงานกำไรขาดทุน

 • เลือกเมนูรายงาน 📑
 • เลือกหัวข้อ "รายงานกำไรขาดทุน" > เลือกช่วงเวลาและกดปุ่มค้นหา

  [ รายได้รวม 100,000 - ค่าใช้จ่ายรวม 65,900 = กำไร/ขาดทุน 34,100 บาท ]


1. "รายได้" ของกิจการมาจากไหน ? 📑

 • มาจากเอกสารขาย Invoice ใบกำกับภาษี (ธุรกิจจด Vat) หรือ ใบแจ้งหนี้ (ธุรกิจไม่จด Vat) และใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้
  โดยรวมยอดของ "สถานะเอกสารทั้งหมด" (ยกเว้น สถานะ "ยกเลิก) ที่เปิดเอกสาร Invoice ในระบบถือเป็นรายได้ทั้งหมด 

 💰 รวมยอดรายได้  100,000 บาท แสดงในรายงานกำไรขาดทุน  💰


2. "ค่าใช้จ่าย" ของกิจการมาจากไหน ?

 • เมนูค่าใช้จ่าย + ใบสั่งซื้อ + ใบรับสินค้า + เงินเดือน = ค่าใช้จ่ายรวมของกิจการ

💸 [ 15,000 + 10,000 + 20,000 + 20900 = 65,900 บาท ] 💸2.1 ค่าใช้จ่าย :  เมนูค่าใช้จ่าย > ค่าใช้จ่าย 

 • ค่าใช้จ่ายจะแยกตามหมวด ตามช่วงเวลาที่เลือก

  ยอดรวมเมนูค่าใช้จ่าย 15,000 บาท2.2 ใบสั่งซื้อ (สถานะชำระเงินแล้ว) : เมนูซื้อ > ใบสั่งซื้อ 🛒

ยอดรวมจากหน้าใบสั่งซื้อ 30,000 บาท

 • สถานะ "รออนุมัติ" 10,000 บาท
 • สถานะ "ชำระเงินแล้ว" 10,000 บาท ✨
 • สถานะ "ดำเนินการแล้ว" 10,000 บาท 

📌 (เอกสารใบสั่งซื้อ PO000001 สถานะ "ดำเนินการแล้ว" ถูกสร้างเป็นใบรับสินค้า RI000001 ระบบจะนำยอดเงิน 10,000 บาท นี้ไปรวมในใบรับสินค้า)

🛒 ระบบนำยอดใบสั่งซื้อ สถานะ "ชำระเงินแล้ว" 10,000 บาท แสดงในรายงาน 🛒2.3 ใบรับสินค้า (สถานะชำระเงินแล้ว) : เมนูซื้อ > ใบรับสินค้า 📦

ยอดรวมจากหน้าใบรับสินค้า 30,000 บาท

 • สถานะ "รออนุมัติ" 10,000 บาท
 • สถานะ "ชำระเงินแล้ว"  10,000 บาท ✨
 • สถานะ "ชำระเงินแล้ว"  10,000 บาท ✨

📌 (เอกสารใบรับสินค้า RI000001 สร้างจากใบสั่งซื้อ PO000001)

📦 ระบบนำยอดใบรับสินค้า สถานะ "ชำระเงินแล้ว"  20,000 บาท แสดงในรายงาน 📦


2.4 เงินเดือน : เมนูเงินเดือน > จ่ายเงินเดือน 💳

โดยค่าใช้จ่ายของเงินเดือนจะมาจาก

 • เงินเดือนพนักงาน (เงินเดือนหลังหักประกันสังคม และ หัก ณ ที่จ่ายแล้ว  + เงินประกันสังคมสมทบของนายจ้าง 

เช่น เงินเดือนพนักงาน 19,100 บาท (หักประกันสังคม และ หัก ณ ที่จ่ายแล้ว)
เงินประกันสังคมพนักงาน 900 บาท  + เงินประกันสังคมสมทบนายจ้าง 900 บาท 

💳 ดังนั้น เงินเดือนพนักงานทั้งหมด 19,100 + 900 + 900 = 20,900 บาท 💳

รวมยอดจ่ายเงินเดือน 20,900 บาท 

Did this answer your question?