ขั้นตอนการตั้งค่า


  1. ไปที่เมนู "การตั้งค่า"  ⚙️


2. เลือก "ตั้งค่าฟังก์ชันเอกสาร"


3. เลือก "ใช้งาน" ภาษีมูลค่าเพิ่มแยกรายการ หรือ ส่วนลดแยกรายการค่ะ 💰


⚠️ ถ้าเลือก "ใช้งาน" ภาษีมูลค่าเพิ่มแยกรายการ จะ ไม่สามารถ ใช้งาน "หัก ณ ที่จ่าย" ได้ค่ะ

แต่สามารถกรอกหัก ณ ที่จ่ายได้เมื่อกดเปลี่ยนสถานะเป็น "เก็บเงิน" ที่ใบเสร็จค่ะ  

Did this answer your question?