1. ไปที่หน้าเมนู "ค่าใช้จ่าย" 💰
  2. เลือก "แสดงรูปภาพ" 

3. เลือก "เพิ่มหมวดหมู่" แล้วพิมพ์ชื่อหมวดหมู่หรือชื่อ Project ที่ต้องการค่ะ

Did this answer your question?