หน้าภาพรวม ยอดค้างรับ - ยอดค้างจ่าย 

☘️ ยอดค้างรับ มาจาก...

1. ใบวางบิล (Billing Note) : สถานะ รอวางบิล , วางบิลแล้ว

2.ใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ (Invoice) : สถานะ รอดำเนินการ , รอเก็บเงิน                

⚠️ เอกสารใบเสร็จรับเงิน (Receipt) จะ ไม่แสดง บนภาพรวม (Dashboard) ⚠️

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

🌵ยอดค้างจ่าย มาจาก...

1. ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) : สถานะ รออนุมัติ , อนุมัติ

2. ใบรับสินค้า (Receiving Inventory) : สถานะ รออนุมัติ , อนุมัติ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หน้าภาพรวม รายได้รวม - รายจ่ายรวม

🌳 ยอดรวม - ยอดเก็บได้ 🌳

กราฟสีเทา  = ยอดรวม :  มาจากใบกำกับภาษี หรือ ใบแจ้งหนี้ (Invoice) "ทุกสถานะเอกสาร"    , ใบลดหนี้ "ทุกสถานะเอกสาร" , ใบเพิ่มหนี้ "ทุกสถานะเอกสาร" (ยกเว้นสถานะยกเลิก)
ใบกับภาษี หรือ ใบแจ้งหนี้ (invoice) + ใบเพิ่มหนี้ - ใบลดหนี้

กราฟสีฟ้า = ยอดเก็บได้ : มาจากใบกำกับภาษี หรือ ใบแจ้งหนี้ (Invoice) หรือ ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) จากสถานะเอกสาร "เก็บเงินแล้ว" (ได้รับเงินแล้ว)  , ใบลดหนี้ "ทุกสถานะเอกสาร" , ใบเพิ่มหนี้ "ทุกสถานะเอกสาร" (ยกเว้นสถานะยกเลิก)
ใบกับภาษี หรือ ใบแจ้งหนี้ (invoice) + ใบเพิ่มหนี้ - ใบลดหนี้

⚠️ ยอดที่แสดงเป็นยอดก่อนคิดหัก ณ ที่จ่ายค่ะ  ⚠️
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

🍂 ยอดรายจ่ายทั้งหมด - ยอดรายได้ทั้งหมด 🍂

กราฟสีแดง = รายจ่ายทั้งหมด : มาจากเมนูค่าใช้จ่าย + ใบสั่งซื้อและใบรับสินค้า (สถานะเอกสารชำระเงินแล้ว) + เงินเดือน (สถานะรอดำเนินการและชำระเงินแล้ว)
*** เงินเดือน นำยอดเงินเดือนเต็มจำนวน + รายการปรับเพิ่ม ไม่รวมรายการปรับลด

กราฟสีฟ้า = รายได้ทั้งหมด : มาจากใบกำกับภาษี หรือ ใบแจ้งหนี้ (Invoice) "ทุกสถานะเอกสาร" 

Did this answer your question?