เราสามารถ "ตั้งค่าอีเมล์มาตรฐาน" โดยการพิมพ์ข้อความที่ต้องการ เพื่อให้ข้อความดังกล่าวปรากฏที่หน้าการส่ง E-mail โดยอัตโนมัติได้โดย

  1. ไปที่เมนู "การตั้งค่า" ⚙
  2. เลือก "ตั้งค่าอีเมล์มาตรฐาน"
  3. กรอกข้อความที่ต้องการให้ปรากฏบน E-mail

   4. กด "บันทึกข้อมูล"

เมื่อส่งเอกสารผ่านทางอีเมล์แล้ว ระบบจะปรากฏข้อความดังกล่าวที่กล่องข้อความให้อัตโนมัติเลยค่ะ 😃

Did this answer your question?