1. ไปที่หน้าบิลรวม 📃 >> จากนั้น Slide ที่บรรทัดเอกสารที่ต้องการจาก "ขวาไปซ้าย" 
  2. เลือก "อื่นๆ" 

3. เลือก "ส่งอีเมล์"  📧

Did this answer your question?