1. ไปที่เมนู "การตั้งค่า" ⚙
  2. คลิ๊ก "เปลี่ยนชื่อหัวเอกสาร"
  3. ในขั้นตอนนี้สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อหัวเอกสารได้ โดยการกด Drop down list ของแต่ละเอกสารค่ะ

เช่นดังตัวอย่าง ต้องการเปลี่ยนแปลงหัวเอกสารของ "ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้" ให้เป็น "ใบวางบิล"

    4. กด "บันทึกข้อมูล" 

👉 อาจทำการทดสอบโดยการ "พิมพ์" เอกสารนั้นๆ หากถูกต้องจะต้องเป็นไปตามที่ได้ทำการตั้งค่าไว้ค่ะ

ใบกำกับภาษี + ใบเสร็จรับเงิน VS ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

🎈 ใบกำกับภาษี + ใบเสร็จรับเงิน >> เมื่อทำการพิมพ์จะประกอบด้วยเอกสาร 4 ใบ ประกอบด้วย

  • ใบกำกับภาษี (ต้นฉบับ)
  • ใบกำกับภาษี (สำเนา)
  • ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ)
  • ใบเสร็จรับเงิน (สำเนา)

🎈 ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน >> เมื่อทำการพิมพ์จะประกอบด้วยเอกสาร 2 ใบ ประกอบด้วย

  • ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ)
  • ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (สำเนา)
Did this answer your question?