ความหมายของสถานะต่างๆ ที่ใบวางบิล (Billing Note) 📃


⬜ ยังไม่ได้มีการส่งใบวางบิลให้กับลูกค้า

⬜ ส่งเอกสารใบวางบิลให้ลูกค้าแล้ว (ลูกค้าทราบยอดที่ต้องจ่ายชำระแล้ว)

⬜ มีการเปิดใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากใบวางบิลแล้ว


Did this answer your question?