เมื่อส่ง E-mail ออกจากระบบ จะถูกส่งด้วย E-mail : message-service@flowaccount.com และ FlowAccount จะไม่ได้เป็นระบบ Inbox management นะคะ 📧 จึงไม่สามารถติดตามประวัติการส่ง E-mail ได้ค่ะ

ขออนุญาติแนะนำโดยการกรอก E-mail ของเราที่ช่อง CC หรือ "ดาวน์โหลด" ออกมาเป็น .PDF ก่อน แล้วจึงทำการส่งผ่าน E-mail Service 📤 ปกติค่ะ

Did this answer your question?