ในขั้นตอนการ "+ สร้างสินค้า" สามารถกรอกราคาที่ต้องการให้แสดงที่หน้าเอกสารได้เลย จะเป็นราคาแบบรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หรือเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มก็เช่นกัน

😀 กรณีกรอกราคาสินค้าแบบไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่สร้างหน้าเอกสารเลือกเป็น "ราคาไม่รวมภาษี" 

                     ระบบจะทำการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากราคาสินค้าให้อัตโนมัติค่ะ

😀 กรณีกรอกราคาสินค้าแบบรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่สร้างหน้าเอกสารเลือกเป็น "ราคารวมภาษี" 

                     ระบบจะทำการแจกแจงภาษีมูลค่าเพิ่มจากราคาสินค้าให้อัตโนมัติค่ะ

Did this answer your question?