กรณีกรอกและบันทึกยอดในเมนูเงินเดือนแล้ว ยอดดังกล่าวจะถูกปรากฏเป็นยอดรายจ่ายในหน้าภาพรวมให้อัตโนมัติเลยนะคะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกรอกที่เมนูค่าใช้จ่ายซ้ำอีกครั้งนะคะ มิฉะนั้นจะส่งผลให้ยอดรายจ่ายในหน้าภาพรวมสูงเกินจริงค่ะ

Did this answer your question?