เนื่องจากใบหัก ณ ที่จ่ายและค่าใช้จ่ายจะทำงานแยกกันอยู่นะคะ ไม่ได้มีการเชื่อมข้อมูลระหว่างกันค่ะ ฉะนั้นเมื่อทำการสร้างใบหัก ณ ที่จ่ายแล้ว จะต้องทำการสร้างใหม่ที่ค่าใช้จ่ายอีกครั้ง โดยกรอกด้วยยอดเต็มจำนวนได้เลยค่ะ

Did this answer your question?