ยอดรายจ่ายในหน้าภาพรวมจะมาจาก 3 ส่วนนะคะ คือ

  • เมนูซื้อ
  • เมนูค่าใช้จ่าย
  • เมนูเงินเดือน

ฉะนั้นหากคุณลูกค้าออกเอกสารซื้อแล้ว ไม่ต้องทำการบันทึกลงเมนูค่าใช้จ่ายอีกนะคะ เพราจะทำการยอดรายจ่ายในหน้าภาพรวมเบิ้ลค่ะ

Did this answer your question?